Referenser

2015

ATA TIMBER AB

Installation av Profilerare samt uppgradering till 4 delningsklingor i Moheda, Åboda samt Eneryda.
Tre nya apparatskåp byggdes för att placera I/O-noder samt motorgrupper.
Elkonstruktionen gjordes av EMJI och drifttagningarna skedde sedan i flera etapper. Apparatskåpen byggdes av Moheda El AB.

2014

AB KARL HEDIN SÅGVERK SÄTER

Maskinsäkerhet för såglinje.

Under 2014 påbörjades arbetet med att uppdatera maskinsäkerheten på såglinjen.
Styrningsmässigt uppdaterades cpu till en Siemens S7-300 med failsafe inbyggt. Tre nya apparatskåp byggdes för att placera felsäker ASI master samt felsäkra expansionsreläer och dubbla kontaktorer i för uppbrytning av motordrifter. Anläggningen delades in 3 säkerhetszoner med respektive uppbrytningar.
Elkonstruktionen gjordes av EMJI och drifttagningarna skedde sedan i flera etapper.

2013

STORA ENSO LAUNKALNE

I sammarbete med Framtec AB installerades en ny ströhantering. Vi gjorde även om spjutdriften på ströläggaren.
Installationen innehöll styrning av ströhantering från paketintaget till ströautomaten.

Leveransen inkluderade:
 • Nytt styrsystem från Siemens S7-315F-2 PN/DP CPU, det kompletterades med fyra ET200S interface från Siemens för två apparatskåp och tre pulpeter. Alla noder kommunicerar med profinet och för ströhanteringen installerades ASI för givare samt för kommunikation med ventilpaketen. Två Siemens KTP600 operatörspaneler installerades även i två pulpeter.
 • Nybyggnation av två apparatskåp och fyra pulpeter.
 • Elkonstruktion och dokumentation av den nya elanläggningen.
 • Drifttagning av anläggningen gjordes på plats under december 2013. 


​​​​​​​Moelven Edane

I sammarbete med Odden Verkstad AS gjordes en ombyggnation av justerverket i Edane.
Ombyggnationen innehöll en ny styrning av intaget, nya drifter från elevatorerna med bland annat rullbanor, anslag, enstycksmatare, kedjetransportörer, medbringarbanor, två kapsågar och en ny trimmer.

Leveransen inkluderade:
 • Nytt styrsystem från Beijer med en Q03UDE CPU, det kompletterades med sex stycken ET200S interface från Siemens för fem stycken apparatskåp och en pulpet. Kommunikationen mellan styrsystemet och noderna sker via profibus. En Beijer IX panel installerades i pulpeten och den kommunicerar via ethernet med styrsystemet.
 • Nybyggnation av fyra apparatskåp och en pulpet. En ombyggnation av ett befintligt apparatskåp gjordes även av EMJI.
 • Elkonstruktion och dokumentation av den nya elanläggningen.
 • Drifttagning av anläggningen gjordes på plats under augusti 2013. 
2012

Moelven Ransby

I sammarbete med Framtec AB installerades en ny paketläggare med en ny bindströautomat och det byggdes även ett nytt paketuttag på justerverket med bolsterläggare. Ombyggnation av paketläggaren byggdes med ny styrning och givare från elevatorerna och framåt, nya motordrifter för spjutvridning och pakethiss installerades.

En Ströautomat från Framtec installerades för att få automatik i ströläggningen. En innovativ lösning med
vakuumlyft för att separera strölagren och med automatisk kapning av bindströn för att anpassas efter
paketbredd. Till utmatningen installerades även ett flertal innovativa funktioner som plastautomatik för automatisk utrullning av emballageplast och en höj- och sänkbar rullbana för att positionera paketen i rätt höjd för operatören. Anläggningen innehöll även en pressutrustning med pressautomatik. Vid uttaget byggdes en bollsterautomat med syftet att med automatik kunna lägga och positionera bolstret på virkespaketet. 
Leveransen inkluderade:
 • Nytt styrsystem från Siemens S7-315F-2 PN/DP CPU, det kompletterades med fyra ET200S interface från Siemens för ett apparatskåp och tre pulpeter. Alla noder kommunicerar med profinet och i ströautomaten installerades ASI för kommunikation med ventilpaketen. Två Siemens KTP600 operatörspaneler installerades även i två pulpeter.
 • Nybyggnation av ett apparatskåp och tre pulpeter. Ombyggnation av fyra befintliga apparatskåp gjordes även av oss på EMJI.
 • Elkonstruktion och dokumentation av den nya elanläggningen.
 • Drifttagning av anläggningen gjordes på plats under augusti 2012. 
2009-2012

Karl Hedin Sågverk Karbenning

Maskinsäkerhet för såglinje.

Under 2009 påbörjades arbetet med att uppdatera maskinsäkerheten på såglinjen.
Styrningsmässigt uppdaterades cpu till en Siemens S7-400 med failsafe inbyggt. Ett nytt apparatskåp byggdes för att placera felsäkra expansionsreläer i för uppbrytning av motordrifter. Tre Felsäkra ASI masters placerades ut i anläggningen i tre nya apparatskåp för att samla in felsäkra grindbrytare och ljusbommar. Anläggningen delades in 16 säkerhetszoner med respektive uppbrytningar.
Elkonstruktionen gjordes av EMJI och drifttagningarna skedde sedan i tre etapper.

Maskinsäkerhet för råsortering.

Under 2010 påbörjades arbetet med att uppdatera maskinsäkerheten på råsorteringen.
Befintlig PLC behölls men kompletterades med elva Jokab Safetys felsäkra Pluto PLC. Tre av dessa var av modell B42 ASI, det vill säga felsäkra ASI masters. Grindar och ljusskydd anslöts sedan till respektive ASI-bus. De felsäkra plc-systemen byggdes in i befintliga elskåp, där de sedan bröt upp befintliga motorkretsar.
Elskåpen kompletterades även med nya kontaktorer för att uppfylla kravet med dubbla brytpunkter.
Plutosystemen kommunicerar sedan via en Can-bus mellan varandra och med den ordinarie PLC:n.
Till det installerades även en Profibus till Can-bus Gateway och ett Citectsystem där säkerhetslayouter sedan presenterade statusen för respektive grind på tre skärmar placerade på olika platser i anläggningen.

Maskinsäkerhet för Justerverk.

Under 2011 påbörjades arbetet med att uppdatera maskinsäkerheten på justerverket.
Befintlig PLC behölls men kompletterades med tio Jokab Safetys felsäkra Pluto PLC. Fyra av dessa var av modell B42 ASI, det vill säga felsäkra ASI masters. Grindar och ljusskydd anslöts sedan till respektive ASI-bus. De felsäkra plc-systemen byggdes in i befintliga elskåp, där de sedan bröt upp befintliga motorkretsar.
Elskåpen kompletterades även med nya kontaktorer för att uppfylla kravet med dubbla brytpunkter.
Plutosystemen kommunicerar sedan via en Can-bus mellan varandra och med den ordinarie PLC:n.

Till detta installerades även en Profibus till Can-bus Gateway och ett Citect system där säkerhetslayouter sedan presenterade statusen för respektive grind på fyra skärmar placerade på olika platser i anläggninge.